New Home1

HITAP กับโควิด-19

HITAP กำลังทำงานวิจัยจำนวนหนึ่งเพื่อหวังว่าจะช่วยให้ประเทศไทยและทั่วโลกรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การจัดสรรเตียงในหออภิบาลฉุกเฉินและเครื่องช่วยหายใจแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19

HITAP ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการ xxx

สถานะปัจจุบัน: อยู่ในระหว่างพัฒนาโครงร่างวิจัย
70%

Project Name

A description of the project and the works presented.


Let’s build something together.