Can young people die of coronavirus?

By hitapnews

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นวัยทำงาน โดยได้สรุปทฤษฎีที่อาจเกี่ยวข้องไว้ด้วย