ตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ PPE ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้อะไรบ้าง?

By hitapnews

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์

59% ของบุคลากรสาธารณสุขคือ พยาบาล แต่โลกกำลังขาดแคลนพยาบาล !

By hitapnews

หากไม่มีมาตรการเพิ่มพยาบาลให้ได้ปีละ 8% ภายใน ปี ค.ศ. 2030 โดยควรทำควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการรองรับและรักษาพยาบาลจบใหม่ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้ชุด PPE อย่างไรให้คุ้มค่า และไม่เสี่ยงโรค

By hitapnews

จากการระบาดของโควิด-19 ในวงกว้างเช่นนี้ แน่นอนว่าต้องเกิดการขาดแคลนชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือชุด PPE (Personal Protective Equipment) ทุกภาคส่วนจึงมีแนวทางในการเพิ่มกำลังผลิตอย่างเต็มที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในขณะทำงาน ซึ่งหากใช้น้อยเกินไปอาจเกิดอันตราย แต่หากใช้มากเกินไปก็สิ้นเปลือง เสียเวลาในการสวมใส่และถอดออก และอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อได้

การรักษาผู้ป่วยหนึ่งราย ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือชุด PPE (Personal Protective Equipment) กี่ชุด? รวมแล้วกี่บาท?

By hitapnews

ชุด PPE หรือชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองต่อผู้ป่วยหนึ่งคนต้องใช้กี่ชุดและมีค่าใช้จ่ายรวมแล้วกี่บาท

ตรวจโควิดด้วยตนเองคืออะไร ผลเป็นลบแปลว่าไม่ติดใช่หรือไม่

By hitapnews

การตรวจโควิดด้วยตนเองต่างจากการตรวจเชื้อในโรงพยาบาลอย่างไร? หากตรวจด้วยตนเองแล้วผลเป็นลบแปลว่าไม่ติดโควิดใช่ไหม?

ตรวจเจอโควิด-19 แล้วต้องเจออะไรบ้าง

By hitapnews

หากคุณตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิด–19 (นั่นคือ ตรวจหาเชื้อแล้วพบ SAR-CoV2) จะต้องไปเจอกับการรักษาอะไรต่อบ้าง ? อาการน้อยหายเองได้จริงหรือ ? อาการหนักจะมีการรักษาอย่างไร ? บทความนี้มีข้อมูลจากแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563