ตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ PPE ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้อะไรบ้าง?

By hitapnews

PPE-01

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์

ที่มา:

แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 มีนาคม พ.. 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข