59% ของบุคลากรสาธารณสุขคือ พยาบาล แต่โลกกำลังขาดแคลนพยาบาล !

By hitapnews

Info-Nurse_-ED_16042020-01

หากไม่มีมาตรการเพิ่มพยาบาลให้ได้ปีละ 8% ภายใน ปี .. 2030 โดยควรทำควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการรองรับและรักษาพยาบาลจบใหม่ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020