WHO แนะนำแนวทางป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

By hitapnews

Info_Covid-WHO_Doctor_ED16042020-01

หลังจากที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีบุคลากรด้านสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก โดยในบางประเทศ จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ติดเชื้อสูงถึง 1 ใน 10 และคาดว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่มีรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อต่อองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นระบบ

ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่กังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จะมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ การจะป้องกันเรื่องนี้ ต้องป้องกันทั้งสองด้าน คือ ด้านการที่บุคลากรด้านสาธารณสุขติดเชื้อจากการทำงาน ซึ่งในหลายประเทศก็ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน และด้านการติดเชื้อจากที่บ้านหรือชุมชน”

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าใจเรื่องโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ

บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 การติดต่อของไวรัส และแนวทางป้องกันตนเอง ทั้งนี้ อนามัยโลกได้จัดทำคู่มือออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับไวรัส รวมถึงวิธีใส่และถอดชุด PPE อย่างปลอดภัย

2. เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คณะทำงานของสหประชาชาติจะประสานงานและเพิ่มการจัดซื้อและการกระจายชุด PPE ในแต่ละเดือน คณะทำงานจะต้องส่งมอบหน้ากากอนามัยและถุงมือ รวมถึงอุปกรณ์อื่น (เช่น ท่อช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจน) ราว 500 ล้านชุด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้มากขึ้น

3. ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข

บุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวนมากต้องทำงานนาน ๆ โดยไม่ได้พัก ซึ่งความอ่อนล้าและเครียดนั่นเองที่เป็นสาเหตุของความระมัดระวังลดลงเมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบุคลากรด้านสาธารณสุข จึงควรจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาพักผ่อนเพียงพอเพื่อลดความเหนื่อยล้า

4. วางระบบคัดกรองโรคที่เข้มแข็งในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจะต้องมีระบบคัดกรองโรคที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล เช่นในกรณีการระบาดของไวรัสอีโบลาซึ่งราวร้อยละ 70 ของผู้ป่วยได้รับเชื้อจากสถานพยาบาล

5. ยอมรับข้อบกพร่องของระบบสาธารณสุข

ทุกระบบสาธารณสุขมีจุดที่ยังพัฒนาได้เสมอ และแม้แต่บางประเทศที่มีระบบสาธารณสุขเข้มแข็ง ก็ยังไม่พร้อมต้านรับโควิด-19 การยอมรับในข้อบกพร่องเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งต่อการค้นหาจุดอ่อนและปกป้องทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนในวงกว้าง

 

ที่มา