สรุปข้อกำหนดในมาตรา 9 พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) – ข้อ 8 และ 11

By hitapnews

thdecree-06thdecree-07