การทดลองในคน (clinical trial) เรื่องโควิด-19 ตอนนี้ ดำเนินการอยู่ในประเทศใดบ้าง

By hitapnews

จากฐานข้อมูลการทดลอง (clinical trial registry) พบว่าการทดลองในคนเรื่องยาที่ใช้รักษาและวัคซีนโควิด-19 ปัจจุบันทำในจีนเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการทำการทดลองในประเทศอื่น ๆ ข้อมูลจนถึงกลางเดือนมีนาคม พบว่า ยังมีการเริ่มการทดลองใหม่ในจีนมากที่สุด แต่จำนวนการทดลองที่เริ่มในสหรัฐอเมริกาและในสหภาพยุโรปมีจำนวนมากขึ้น ในจำนวนนั้นมีการทดลองในประเทศไทยซึ่ง เริ่มเมื่อต้นเดือนมีนาคมด้วย

ที่มา: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165614720300705