คุยอย่างไร อยู่อย่างไร กับผู้สูงอายุที่บ้านของคุณ

By hitapnews

ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจึงอ่อนแอลง ดังนั้นการได้รับการดูแลจากบุคคลใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่นอกจากเรื่องสุขอนามัยทางกายแล้ว สุขภาพทางใจยังสำคัญอีกด้วย ดังนั้นการสื่อสารกับผู้สูงอายุให้เข้าใจกับสถานการณ์และมีความพร้อมรับมือกับวิกฤติการณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเวลานี้ รวมถึงวิธีปฏิบัติตนของคุณกับพวกเขาเหล่านี้ด้วย

สื่อสารเพื่อความเข้าใจ

 • การให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุ อาจต้องคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบกับความไม่สบายใจจนเกินไป เช่น การกำชับว่าโรคระบาดจะไม่อันตรายหากเราไม่ออกไปนอกบ้านเกินความจำเป็น และหมั่นรักษาความสะอาดทั้งตนเองและสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ
 • ธรรมชาติของผู้สูงอายุจะไม่คุ้นชินกับความเปลี่ยนแปลง ควรพยายามหาหรือปรับวิธีปฏิบัติตนให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของพวกเขาให้มากที่สุด
 • ควรสื่อสารให้เข้าใจว่าข่าวหรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจได้มาโดยไม่รู้ที่มานั้นไม่ได้เชื่อถือได้เสมอไป คุณควรนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาบอกกล่าวกับพวกท่านโดยสรรหาวิธีการที่ประนีประนอม เช่น ใช้การบอกเล่าสู่กันฟัง ไม่ใช่การสอนหรือชักนำ หรืออาจใช้การกระทำที่แยบยลเช่นพาท่านไปล้างมือบ่อย ๆ แทนการพูดเป็นต้น
 • คุณควรลิสต์เบอร์โทรติดต่อสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีใครมีอาการน่าสงสัยใด ๆ เอาไว้ และแนะนำให้ผู้สูงอายุใช้งานในยามจำเป็น
 • อย่าลืมย้ำกับพวกท่านให้สังเกตอาการตนเองอยู่เป็นประจำทั้งกายและใจ ซึ่งคุณอาจเป็นตัวกลางช่วยติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อการตรวจเช็คสภาพกายหรือจิตใจมีความจำเป็นขึ้นมา

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย

 • ไม่ควรลืมตรวจสอบความรู้สึกของพวกท่านอย่างสม่ำเสมอ ในสถานการณ์วิกฤติ ความเครียดและความกังวลนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ และยิ่งมากขึ้นเมื่อไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อย่างที่เคยเป็น การแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนในบ้านจะช่วยได้มาก โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ
 • การเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นมีความจำเป็นและมีประโยชน์อยู่มากในช่วงเวลาของการระบาด แต่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การเว้นระยะห่างไม่ใช่การปล่อยให้อยู่คนเดียว ดังนั้นคุณควรมีปฏิสัมพันธ์กับพวกท่านเหมือนเดิม แต่ระมัดระวังการใช้ของร่วมกัน พูดคุยหรือทำกิจกรรมที่ใกล้กันจนเกินไปมากกว่า
 • ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่ไกลกัน สิ่งหนึ่งที่คุณควรทำคือการติดต่อพูดคุยกับพวกท่านให้บ่อยขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปหาที่บ้าน การมีคนให้พูดคุยด้วยสามารถลดระดับความเครียดที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 • ผู้สูงอายุอาจมีท่าทีกังวลจนเกินเหตุและอาจลามมาถึงการสั่งนู้นนี่กับคุณ ในบางครั้งคุณอาจไม่พอใจ แต่จงระลึกเสมอว่าผู้สูงอายุนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง เสมือนผืนน้ำที่กระเพื่อมรุนแรงแม้ต้องหยดน้ำไม่กี่หยด ดังนั้นคุณเองต้องใจเย็นและค่อย ๆ ให้ข้อมูลเชื่อถือได้กลับไปหรืออาจจะรับฟังเฉย ๆ หากคำพูดเหล่านั้นมีเจตนาเพื่อความเป็นห่วงเป็นใยเท่านั้น
 • ให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนในบ้าน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องทำด้วยกัน เช่น ช่วยกันจัดบ้านโดยให้ผู้สูงอายุช่วยคัดแยกรูปหรือเช็ดถูในบริเวณง่าย ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดระดับความเครียดที่เกิดจากการอุดอู้อยู่บ้านเป็นเวลานานได้ด้วย
 • การไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอาจทำได้ยากขึ้น ลองปรึกษาแพทย์ในความดูแลเกี่ยวกับแผนการเพื่อตรวจหรือรับยาของผู้สูงอายุดู อาจมีนโยบายส่งยามาที่บ้านแทนหรือปรึกษาอาการผ่านระบบออนไลน์หากเป็นไปได้

ที่มา

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/share-facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fshare-facts.html

https://www.essence.com/news/covid-19-elders-at-risk/

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-caregiving-for-the-elderly

https://www.bbc.com/news/health-51711227